Sổ liên lạc điện tử, giải pháp sổ liên lạc điện tử, so lien lac dien tu

Sản phẩm >> Sổ liên lạc điện tử

Sổ liên lạc điện tử

Cng thông tin liên lc GIA ĐÌNH – NHÀ TRƯỜNG – HC SINH

Hệ thống Sổ liên lạc điện tử www.SoLienLacDienTu.Org ra đời trong bối cảnh nhu cầu ứng dụng và phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong giáo dục đào tạo. SLLĐT nằm trong dự  án phát triển của Bộ GD & ĐT nhằm định hướng đưa Công nghệ thông tin vào trường học Dame Hybridge Lite
http://www.canadagooseno.com/

3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN” “http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd”>
Edit Page

Trang dã du?c c?p nh?t. Xem trang

Ðang bài vi?tÐu?c dang

Ch?nh s?a

OK
H?y

Ch? d? m? c?a trang web: Chìa khóa chung – Public Key:
Ch?nh s?aOK
H?y


Ðu?c dang vào: 03.01.2012 @ 09:36

Ch?nh s?a

,
@
:

OK
H?y

Page Attributes

cha m?

B?n m?u


Th? t?


Need help? Use the Help tab in the upper right of your screen.

Featured Image

Liên k?t tinh:
http://ftctelecom.com/quang-cao-san-pham/
Ch?nh s?a
quang-cao-san-pham
Xem trang

HTML
Hi?n th?

T?i lên/Thêm Thêm ?nhThêm videoThêm nh?cThu vi?n